On Tuesday, April 21 roadwork will resume on McDonald Street. Please plan alternate routes.